मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ को दफा २३ र २७ (ग) बमोजिम मेलमिलापसम्बन्धी कार्य गर्न र तालिम प्रदाय संस्थाका रूपमा स्वीकृत प्राउन पुरा गर्नु पर्ने मापदण्हरू । 

. मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ को दफा २३ बमोजिम मेलमिलापसम्बन्धी कार्य गर्न मिति २०७३/७/२२ देखि २०७६/७/२१ सम्मको  लागि स्वीकृत प्राप्त  संस्थाहरू 

 

मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ को दफा २७ (ग ) बमोजिम मिति २०७३/०७/२२ देखि २०७४/०७/२१ सम्म तालिम प्रदायक संस्थाको रूपमा  स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरू

 

 ४. मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ को दफा २७ (ग ) बमोजिम मिति २०७४/०९/२० देखि २०७५/०९/१९ र २०७५/०३/२१ देखि २०७६/०३/२० सम्म तालिम प्रदायक संस्थाको रूपमा  स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरू