पूर्व अध्यक्षहरु

Mr. Girish Chandra Lal
गिरीश चन्द्र लाल
मिति २०७१।०१।०१ देखि २०७२।०९।२०
Mr. Baidya Nath Upadhyay
वैद्यनाथ उपाध्याय
मिति २०७२।०९।२१ देखि २०७३।०९।२९